Напрямки роботи

Мета і завдання виховної роботи

Відомий  педагог  Володимир  Сухомлинський  писав:

«Творення людини – найвище напруження всіх наших сил. Це і життєва мудрість, і майстерність, і мистецтво. Діти – не тільки і не скільки джерело радості. Діти – це щастя, створене нашою працею».

Ці мудрі слова, сказані кілька десятиліть тому, зберегли свою актуальність і по сьогодні.

Гуманістичні ідеї В.О.Сухомлинського міцно вкоренилися  в роботу нашого навчального закладу. Саме їх поєднання допомагає педагогічному колективу плекати власний храм «Добра, радості і краси».

Куликівський ПАЛ – це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, це  гармонійне поєднання класичних підходів до навчання та виховання з   передовими методиками сучасності, молодості і досвіду, інтелекту й інтелігентності, любові й вимогливості, взаємодопомоги й толерантності з  урахуванням потреб часу.

Пріоритетні завдання та принципи виховання,  основні напрямки їх виконання  в навчальному закладі  визначені   Національною  доктриною розвитку освіти України у XXI столітті, Концепцією виховання дітей та молоді у національній системі освіти, національною програмою патріотичного виховання.

Виховна робота в ліцеї – це система організаційно-педагогічних, методичних заходів, спрямованих на формування у молоді світоглядної свідомості, ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, інших соціально-значущих надбань вітчизняної і світової культури.

Провідною ідеєю виховної системи  є формування відповідальної, творчої, креативної особистості,  яка володіє навичками самопізнання, самокорекції, самовиховання, що відкрита до сприйняття інших культур, цінує свободу, поважає людську гідність, здатна до успішної самореалізації у сучасному житті.

Принципи ВР у ліцеї

Цілеспрямована організація виховної роботи  в ліцеї здійснюється на основі єдиних принципів, керівних положень, що відображають  загальні закономірності  процесу виховання.

Найбільш вагомими принципами виховної роботи в ліцеї є:

  • принцип демократизації, який передбачає рівноправність, але різнозобов’язаність учасників педагогічної взаємодії, їх взаємоповагу, що і викликає у вихованців позитивну налаштованість, відкритість до сприймання громадянських цінностей: щирості, доброти, справедливості, доброзичливості, співчутливості, милосердя тощо;
  • принцип самоактивності й саморегуляції, який сприяє розвитку у вихованця об’єктивних характеристик, формує здатність до самокритичності, до прийняття самостійних рішень і формує громадянську позицію особистості, почуття відповідальності;
  • принцип комплексності й міждисциплінарної інтегрованості передбачає встановлення в національному вихованні тісної взаємодії та поєднання навчального й виховного процесів, зусиль сім’ї, ПТНЗ, дитячих та молодіжних об’єднань, організацій;
  • принцип культуровідповідності передбачає органічну єдність з історією та культурою народу, його мовою, народними традиціями та звичаями, що забезпечують наступність і спадкоємність поколінь;
  • принцип інтерокультурності передбачає інтегрованість національної культури в контексті загальнодержавних, європейських і світових цінностей у загальнолюдську культуру;
  • принцип гармонізації родинного і суспільного виховання полягає в об’єднанні і координації виховних зусиль усіх суспільних інституцій, організації педагогічното всеобучу батьків;
  • принцип єдності сім’ї і професійно-технічного навчального закладу, наступності та спадкоємності поколінь.

Напрямки ВР

Виконання основних завдань та  реалізація головних принципів виховання здійснюються за такими пріоритетними напрямками:

Громадянське виховання

формування активної громадянської позиції та відповідальності за долю України:  усвідомлення національної ідеї;  почуття патріотизму, національної свідомості, розвиненої правосвідомості, культури між етикетних відносин, розуміння важливості української мови як основи духовної культури; необхідності дотримуватись конституційно-правових норм, своїх прав, обов’язків, свобод, готовності до захисту інтересів Батьківщини.

Військово-патріотичне виховання

формування справжнього патріота з глибоким розумінням громадянського обов’язку, готовністю у будь-який час стати на захист Вітчизни, спонукати молодь до фізичного самовдосконалення, вивчення бойових традицій та героїчних сторінок історії українського народу.

Моральне виховання 

прищеплювати і розвивати моральні почуття, переконання і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, що діють у суспільстві.

Трудове виховання

сприяти формуванню в учнів ціннісного ставлення до праці: формувати готовність до творчої праці; розвивати вміння соціально адаптуватися, володіти собою в складних життєвих ситуаціях, дотримуватись самодисципліни та самоконтролю; формувати корпоративну культуру особистості, уміння будувати професійну кар’єру в умовах системних змін.

Художньо-естетичне виховання

формування естетичної культури особистості, художньо-естетичних цінностей, створених світовою культурою, цінностей інформаційної культури; здатності до активної перетворювальної діяльності з внесенням елементів краси в усі сфери життя людини; навичок створення та реалізації мистецьких проектів як основи творчого самовираження і самоствердження особистості; розуміння художніх шедеврів, вміння вирізняти цінності і квазіцінності (піднесене і потворне); оволодіння інформаційно-комунікативними технологіями.

Екологічне виховання

формувати екологічну культуру особистості: усвідомлення єдності людини та природи; ставлення до природи як історико-культурної, наукової та освітньої цінності; моральної відповідальності за природне довкілля; екосистемного підходу до розв’язання екологічних проблем, стратегій і технологій їх вирішення в інтересах еколого-збалансованого розвитку суспільства; критичного ставлення до екологічної інформації та способів її пошуку; правил дотримання інформаційної, харчової та радіаційної безпеки.

Превентивне виховання

Превентивне виховання полягає у досягненні відповідальної поведінки, виробленні імунітету до негативних впливів соціального оточення.

Родинно-сімейне виховання

формування гуманних взаємин між членами кожної родини, розуміння важливості ролі сім’ї у житті суспільства, створення сприятливої трудової атмосфери в сім’ї, виховання, національної свідомості і самосвідомості, культури, поведінки в сім’ї.

Формування здорового способу життя

підвищення функціональних можливостей організму, сприяння всебічному гармонійному розвитку, відмова від шкідливих звичок, покращення розумової і фізичної працездатності.

Робота з обдарованими учнями, розвиток творчої особистості

створення умов для формування та розвитку обдарованої особистості, реалізації її пізнавальних та творчих здібностей.

Виховання не терпить примусу і тиску. Лише можливість вільного вибору, демократична, радісна атмосфера забезпечують становлення людини й громадянина, а інтелектуальна та емоційна насиченість життя  учнів допомагає кожному з них стати дійсно достойним громадянином України.