Щорічний звіт директора

2016-2017 н.р.

Звіт директора  про підсумки роботи

ДПТНЗ  «Куликівський професійний аграрний ліцей»

за 2016-2017 навчальний рік

Концепція розвитку професійно-технічної освіти в Україні зазначає, що неперервність освіти на початку ХХІ століття зумовлює необхідність посилення ролі професійно-технічної освіти як динамічної системи, що здійснює активний вплив на подальший розвиток економіки, забезпечує випереджувальну професійну підготовку, наступність і взаємозв’язок усіх видів і рівнів професійної освіти.

Широке впровадження інформаційно-комунікаційних  технологій  передбачає  значне підвищення якості професійно-технічної підготовки кваліфікованих робітників.

Колектив Куликівського професійного аграрного ліцею у 2016-2017 н.р. працював над проблемою “Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів, формування у них навичок самоосвіти та самореалізації, усвідомлення необхідності освіти упродовж всього життя”.

Колектив ліцею визначив для себе основні завдання:

–  здійснювати підготовку  кваліфікованих  робітників  з  всіх  професій    у відповідності до  Стандартів ПТО;

–  продовжувати  роботу  над  інтегруванням  професій  та  переходом  на підготовку  за  стандартами  нового  покоління,  що  забезпечить  фахову відповідність випускників потребам сучасного ринку праці;

–  проводити роботу по модернізації матеріально-технічної бази ліцею;

–  створювати  належні  умови  для  навчання,  праці  та  відпочинку  учнів  та працівників ліцею.

Діяльність педагогічного колективу   спрямована на підвищення рівня навчально-виховної роботи, укріплення навчально-матеріальної бази, впровадження в навчальний процес елементів самоврядування. Ці заходи слугують підбору та розстановці кадрів, укріпленню матеріально-технічної бази ліцею, організації методичної роботи  та інше.

Навчально-виробничий та навчально-виховний процес у Куликівському професійному аграрному ліцеї здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про охорону праці», Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ, Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах.

Протягом року навчальний процес в ліцеї здійснювали 34 педагогічні працівники. Із них:

 • викладачів загальноосвітніх предметів – 8;
 • викладачів предметів професійного циклу – 3;

(викладачів вищої категорії – 4, першої категорії – 6, другої категорії – 1);

     майстрів виробничого навчання – 13:

 • майстрів виробничого навчання, яким встановлено посадовий оклад відповідно до 12‑го тарифного розряду – 7;
 • майстрів виробничого навчання, яким встановлено посадовий оклад відповідно до 11‑го тарифного розряду – 1;
 • майстрів виробничого навчання, яким встановлено посадовий оклад відповідно до 10‑го тарифного розряду – 2;
 • майстрів виробничого навчання, яким встановлено посадовий оклад відповідно до 9‑го тарифного розряду – 2;
 • майстрів виробничого навчання, яким встановлено посадовий оклад відповідно до 8‑го тарифного розряду – 1;
 • вихователів гуртожитку – 3.

Атестація в ліцеї проходила шляхом поетапного виконання запланованого: вивчення системи роботи педагогічних працівників через відвідування уроків  та позакласних заходів, у тому числі відкритих; через аналіз матеріалів ліцейного контролю; з’ясування рівня виконавчої та трудової дисципліни педагогічних працівників протягом атестаційного періоду  через ознайомлення з персональними доробками педагогів, представленими на обласних конкурсах протягом атестаційного періоду.

Атестацію у 2016-2017 навчальному році пройшли:

 майстер в/н – Товстоліс В.Б.; викладачі – Мороз Т.С., Трутень А.М., Гарбуз В.Л.

Відповідно до наказу Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації №168 від 25.04.2017р «Про атестацію педагогічних працівників закладів та установ освіти Чернігівської області» викладачу Трутню А.М. підтверджена атестаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», Мороз Т.С. встановлена атестаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», майстру в/н Товстолісу В.Б. встановлено педагогічне звання «майстер в/н ІІ категорії»

Педагогічний колектив ліцею знаходиться у постійному пошуку нових форм та методів роботи з впровадження у навчальний процес нових педагогічних, виробничих та інформаційних технологій, оновлення змісту професійної підготовки.

Одним із головних завдань ліцею є виконання плану регіонального замовлення та збереження контингенту. План державного замовлення виконано на 105%.

2016/2017
заплановановиконано
106111 (105%)

Із 93 випускників:

 • дипломи отримали – 90 (97%);
 • отримали атестати – 54 (100%);
 • отримали свідоцтва – 3 (3%);

         За 2016 -2017 навчальний рік ми втратили 10 учнів, тоді як у 2015-2016році -13 учнів. Перехідний контингент склав 139 учнів.

Працевлаштування учнів у 2017 році складає:

кухарі – 22учні  із 29учнів, трактористи – 15 учнів із 26 учнів, продовжують   навчання 4 учні, слюсар з ремонту автомобілів – 17 із 24 учнів, електрозварник ручного зварювання – 4 учні працевлаштовані офіційно, решта працюють без офіційного оформлення.

Всі професії, за якими здійснюється підготовка робітничих кадрів, забезпечені кваліфікаційними та освітньо-кваліфікаційними характеристиками. Робочі навчальні плани і програми розроблені на основі Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах.

Розроблені пакети навчально-програмної документації.

Особливої уваги заслуговує методичне забезпечення уроків виробничого навчання з професії: «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «A1», «А2», «В1»; слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; водій автотранспортних засобів категорії «C».

Протягом 2016 – 2017 н.р. велика увага приділялась підвищенню якості професійно-практичної підготовки учнів. Перед виходом груп на виробничу практику проводилась ретельна підготовка:

 • складалися і обговорювалися на засіданнях відповідних методичних комісій детальні програми передвипускної практики;
 • проводилися засідання педради з питань підготовки і проведення передвипускної практики та державної кваліфікаційної атестації, допуску до неї учнів;
 • на кожну навчальну групу видавалися відповідні накази «Про вихід учнів на виробничу практику»;
 • складалися графіки контролю за проходженням практики та виконанням пробних кваліфікаційних робіт.

Учнями в період виробничої практики велися щоденники, які контролювалися майстром виробничого навчання і керівником практики з метою виконання програми виробничої практики.

По закінченні практики учні виконували практичну кваліфікаційну роботу, яка наближена до умов підприємства і відповідала вимогам кваліфікаційної характеристики відповідного розряду.

Приділялася увага вивченню якості роботи, вдосконаленню умінь та навичок учнів під час проходження виробничої практики на виробництві. Майстри в/н відвідували підприємство, де проходять практику учні. Особлива увага зверталася на використання в роботі засобів індивідуального захисту і дотримання вимог охорони праці і техніки безпеки.

У 2016-2017 н.р., згідно річного плану ліцею, був проведений конкурс фахової майстерності з професії «Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування, тракторист – машиніст с/г виробництва категорії («А1», «А2», «В1»)

Перемогу отримав учень третього курсу Антон Буй (група Т-141, майстри виробничого навчання Беда В.М. та Кисіль М.В).

Підсумком навчально-виробничого процесу в ліцеї є державна кваліфікаційна атестація, яка проводиться відповідно до листа МОН України «Про порядок закінчення навчального року, проведення державної кваліфікаційної та державної підсумкової атестації учнів ПТНЗ». Для проведення державних кваліфікаційних атестацій в 2016 -2017 навчальному році в ліцеї були створені державні атестаційні комісії. Результати проведення державних кваліфікаційних атестацій занесені у протоколи встановленого зразка. 16 учнів (17,3%) мають середній рівень навчальних досягнень ; 65 учнів (69,8%) – достатній рівень; 12 учнів (12,9%) – високий рівень. Проведений аналіз ДКА у 2016 – 2017 н.р. свідчить, що успішність учнів складає 100%, якість – 82,7% .

Рівень навчальних досягнень учнів у 2016 – 2017 навчальному році показує, що  початковий рівень із предметів професійно – теоретичної підготовки мають  6 учнів(3,6%), із загальноосвітніх предметів –  40 учнів(22,7%);  середній рівень   із предметів професійно – теоретичної підготовки мають  116 учнів (54%), із виробничого навчання – 47 учнів(21,9%), із загальноосвітніх дисциплін – 90 учнів (51%);  достатній рівень  із предметів професійно – теоретичної підготовки – 84 учні (36%), із виробничого навчання – 134 (58%) учні, із загальноосвітніх дисциплін –  38 (22%); високий рівень навчальних досягнень має 1 учень .

На ряду з наданням професійної освіти педагогічний колектив ліцею проводить значну виховну роботу.

Виховна робота  здійснювалась  згідно з планом  роботи педагогічного колективу  на навчальний рік  (місяць) і була  спрямована на проведення заходів  з формування національної свідомості, патріотичного , правового та екологічного виховання, духовної  та фізичної   досконалості, естетичної та трудової культури.

Основними формами організації виховної роботи традиційно залишались виховні та інформаційні години, екскурсії, виставки, конкурси, фестивалі, відео та слайд презентації, тематичні дні, тижні, акції, флешмоби, зустрічі, робота з батьками, робота спортивних секцій, гуртків художньої самодіяльності,тощо.

На виконання плану заходів щодо реалізації обласної цільової Програми з національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки в закладах освіти області, обласної програми «Молодь Чернігівщини» на 2016-2020 роки в ліцеї  розроблені та реалізуються відповідні  плани заходів.  Зустрічі з учасниками АТО,  день патріота  «Разом до патріотизму », хвилина патріотичної гідності «Небесна Сотня в нашій пам’яті живе», «Ми велика, єдина родина Україна» до Дня Соборності України,флешмоби «Вони тримають небо», «Моя вишивана Україна – європейська держава», «Малюємо Перемогу»; безстрокові акції «Відгукнись», «Ми разом» та інше, є свідченням  спрямованості роботи  на національне та патріотичне виховання учнівської молоді.

Педагогічний колектив навчального закладу продовжував працювати над впровадженням  у навчально – виховний процес  проектних технологій. За звітний період успішно реалізовано та презентовано проект «Історія кохання» (Герасименко Т.І.); продовжувалась робота над реалізацією проектів  «Школа шляхетних українок» (Брунець В.М.),  «Слава Україні! Героям слава!» (Гломозда Н.В.), «Квітуча Україна» (Єрко Г.М.), «Піар»(Ковальчук Л.В., Гломозда Н.В.).

Питання виховної роботи обговорювались на засіданнях педагогічної ради ліцею:   «Використання інтернет – технологій у формуванні позитивного іміджу навчального закладу» (жовтень 2016р.), «Профілактика шкідливих звичок. Проблеми. Досвід. Перспективи»»(квітень 2017р.).

Педагоги та учні ліцею брали активну участь в обласних та всеукраїнських конкурсах, фестивалях, акціях, презентаційних меседжах,  спартакіадах та турнірах, роботі обласної ради учнівського самоврядування, віртуальних майстер-класах виховних ідей,  естафетах виховних  технологій, педагогічних практикумах та колах ідей , віртуальних виставках творчості та викликах-естафетах.

На виконання  наказу  Управління освіти і науки № 221від  12.05.2016р. «Про проведення огляду-конкурсу виховної роботи «Діло майстра величає» серед педагогів та учнів професійно-технічних навчальних закладів області у 2016 – 2017 навчальному році»  протягом  жовтня пройшов внутрішньоліцейний конкурс професійної творчості   учнів та майстрів в/н  груп кухарів.

Переможці  першого етапу майстер  в/н Гринченко В.В. та учениця І курсу Страх Юлія  взяли участь   в обласному етапі  конкурсу. На підставі рішення журі, відповідно до наказу Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації №186 від 05.05.2017р. Гринченко В.В. та Страх Ю. стали лауреатами конкурсу  та нагороджені грамотами  НМЦ ПТО.

З метою формування в учнівської молоді національно – патріотичного світогляду в процесі пізнавальної та творчої діяльності засобами декоративно – ужиткового мистецтва, на виконання наказу   Управління  освіти та науки Чернігівської ОДА №412   від 9.11.2016р. творча група  учнів   під керівництвом вихователя Брунець В.М. взяла участь в обласному  етапі Всеукраїнської краєзнавчо – патріотичної акції учнівської молоді «Від роду  до роду збережемо традиції народу», представивши краєзнавчо – дослідницьку роботу «Лялька-мотанка – це пам’ять поколінь». За результатами акції (наказ Управління освіти і науки Чернігівської ОДА №300  від 7.07.2017) творча група визнана лауреатами та нагороджена грамотою комунального позашкільного навчального закладу «Центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді».

З метою збереження традицій, сприяння єдності і культурного відродження всього багатонаціонального українського народу, навчальний заклад взяв участь у  обласній віртуальній виставці  творчості «Вишита сорочка – генетичний код», представивши фотороботу «Третє покоління шанується».

З метою популяризації навчального закладу у системі професійно-технічної освіти  Чернігівської області редакційний відділ  інформаційного агентства «ПРЕС-ЦЕНТР»  став активним дописувачем   on-line газети «Орбіта профтехосвіти», започаткованої НМЦ ПТО у січні 2017року, а також  учасником  обласних конкурсів, які проводились редакційним відділом on-line газети, а саме: фотоконкурсу «Весна починається з краси» та  на кращу титульну сторінку on-line газети НМЦ ПТО.

У рамках гуманізації навчально-виховного процесу,  протягом року   зроблені акценти на таких аспектах, як: формування  сприятливого середовища для розвитку  особистості учнів, становлення та проявів їх індивідуальних особливостей.  Свідченням цієї роботи стали:  мистецькі фестивалі та свята, акції, робота РУС, тиждень  предметних олімпіад, а також  участь учнів у обласних та районних заходах,а саме:

 • обласних олімпіадах із загальноосвітніх предметів:

Щерба Аліна  (історія України –VІ місце)

Єгоренко Гліб (інформатика – VІ місце)

Страх Юлія (іноземна мова –ІХ місце)

Ющенко Марина (математикаІХ місце);

 • обласному етапі Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика;
 • обласному літературному конкурсі імені Тараса Шевченка;
 • 34-ій обласній спартакіаді з шахів та настільного тенісу.

 Данюшин М., Папірний Є. –ІІ місце

 Рожок М., Силенко М.  – ІІ місце

 • участь збірної команди ліцею у 34 обласній Спартакіаді серед учнів ПТНЗ з волейболу, де серед десяти команд ліцей посів У місце;
 • участь у кубку Куликівського району серед молодіжних команд навчальних закладів з волейболу. Збірна команда ліцею посіла І місце;
 • участь у змаганнях з настільного тенісу в рамках відкритої першості Куликівської дитячо-юнацької спортивної школи Вікторія Клименко – І місце;
 • участь команди «Агроліцей-1» у командному молодіжному чемпіонаті Куликівського району з настільного тенісу сезону 2016-2017 навчального року Рожок Мирослав, Силенко Михайло – ІІ місце
 • у І –му турі молодіжного чемпіонату району з настільного тенісу серед навчальних закладів району Рожок М. , Силенко М. – І місце.

Успішність навчально-виховної діяльності навчального закладу  є важливою складовою у формуванні  його позитивного іміджу. Формування позитивного  іміджу  діє як найважливіший фактор зміцнення конкурентних позицій,   збільшує популярність, що відбивається на наборі нового контингенту учнів.

Навчально-виховна діяльність ліцею значною мірою повинна полегшити виконання завдань профорієнтаційної роботи. Не зважаючи на активне і постійне впровадження у цей напрямок  інноваційних форм, труднощі при наборі учнів на новий навчальний рік були і залишаються  відчутними. Хочеться відзначити значний внесок в профорієнтаційну роботу  майстрів в/н  Сніжок Тетяни Михайлівни, Беди Володимира Миколайовича,Товстоліса Володимира Борисовича,   викладачів Милька Андрія Володимировича та Єрка Андрія Петровича, Гарбуз Ольгу Вікторівну.

Дирекцією Куликівського професійного аграрного ліцею належним чином проводиться робота  із забезпечення життєдіяльності  навчального закладу, це і забезпечення проведення навчального процесу, і підтримання матеріальної бази навчального закладу.

Постійно в належному  технічному стані  підтримується навчальна техніка. Техніка використовується  для навчальної їзди  на трактородромі та автодромі.  Застарілу техніку списано.

В Куликівському районі є дуже потужне  фермерське господарство «Колос», яке обробляє більше 10 тисяч гектарів землі, має в даний час новітню техніку. З даним господарством  навчальний заклад пов’язують тісні дружні стосунки. Виробниче навчання з оранки, дискування, посіву проводиться на новітній техніці.

Із позабюджетних надходжень, для оновлення комп’ютерного класу, придбано 10 комп’ютерів на суму 80 тис. гривень. Проведений ремонт спортивного залу на суму 150 тис. гривень, які були виділені з обласного бюджета.

У навчальних майстернях проводився ремонт покрівлі, закуплено 35 листів ЮСБ  для утеплення вікон, зроблено ремонт воріт, на завершальному етапі створення знаходиться лабораторія ремонту сільськогосподарської техніки, проведено ремонт даху навчального корпусу, їдальні.

У 2016-2017 н.р.  значно покращена матеріальна база кабінетів  української мови і літератури, ПДР, фізики, іноземної мови ( заміна лінолеуму, поверхні учнівських столів, придбання символіки, стендів і т.п.). На кожен кабінет витрачено   більше 10 тис.грн. Повністю оновлений методкабінет (40 тис. грн..)

У гуртожитку ліцею проживає 155 учнів. Навчальним закладом постійно вживаються заходи щодо вдосконалення матеріальної бази гуртожитку, покращення житлово-побутових умов:  обладнані кімнати самопідготовки, побутові кімнати, кімнати для відпочинку та перегляду телепередач, підготування їжі, прання та  сушіння білизни, кімнати гігієни, душові кімнати.

Значна увага приділяється харчуванню учнів, які, за бажанням, можуть отримувати трьохразове або одноразове харчування.  Картоплю, капусту, моркву та інші овочі навчальний заклад вирощує самостійно. Фермерське господарство «Колос» забезпечує борошном, олією та м’ясопродуктами.

За 2016 -2017 н.р. ліцей отримав 260тис. грн.. позабюджетних надходжень, що дало змогу забезпечити надійну роботу навчального закладу та підтримувати імідж ліцею на належному рівні.

2017-2018 н.р.

Звіт директора  про підсумки роботи

ДПТНЗ  «Куликівський професійний аграрний ліцей»

за 2015-2018 роки

Концепція розвитку професійно-технічної освіти в Україні зазначає, що неперервність освіти на початку ХХІ століття зумовлює необхідність посилення ролі професійно-технічної освіти як динамічної системи, що здійснює активний вплив на подальший розвиток економіки, забезпечує випереджувальну професійну підготовку, наступність і взаємозв’язок усіх видів і рівнів професійної освіти.

Широке впровадження інформаційно-комунікаційних  технологій  передбачає  значне підвищення якості професійно-технічної підготовки кваліфікованих робітників.

Колектив Куликівського професійного аграрного ліцею працював над проблемою “Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів, формування у них навичок самоосвіти та самореалізації, усвідомлення необхідності освіти упродовж всього життя”.

Колектив ліцею визначив для себе основні завдання:

–  здійснювати підготовку  кваліфікованих  робітників  з  всіх  професій    у відповідності до  Стандартів ПТО;

–  продовжувати  роботу  над  інтегруванням  професій  та  переходом  на підготовку  за  стандартами  нового  покоління,  що  забезпечить  фахову відповідність випускників потребам сучасного ринку праці;

–  проводити роботу по модернізації матеріально-технічної бази ліцею;

–  створювати  належні  умови  для  навчання,  праці  та  відпочинку  учнів  та працівників ліцею.

Діяльність педагогічного колективу   спрямована на підвищення рівня навчально-виховної роботи, укріплення навчально-матеріальної бази, впровадження в навчальний процес елементів самоврядування. Ці заходи слугують підбору та розстановці кадрів, зміцненню матеріально-технічної бази ліцею, організації методичної роботи  та інше.

Навчально-виробничий та навчально-виховний процес у Куликівському професійному аграрному ліцеї здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про охорону праці», Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ, Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах.

Навчальний процес в ліцеї здійснюють 31 педагогічні працівники.

Із них:

 • викладачів загальноосвітніх предметів – 8;
 • викладачів предметів професійного циклу – 3;

(викладачів вищої категорії – 4, першої категорії – 6, другої категорії – 1);

     майстрів виробничого навчання – 11:

 • майстрів виробничого навчання, яким встановлено посадовий оклад відповідно до 12‑го тарифного розряду – 5;
 • майстрів виробничого навчання, яким встановлено посадовий оклад відповідно до 11‑го тарифного розряду – 1;
 • майстрів виробничого навчання, яким встановлено посадовий оклад відповідно до 10‑го тарифного розряду – 2;
 • майстрів виробничого навчання, яким встановлено посадовий оклад відповідно до 9‑го тарифного розряду – 2;
 • майстрів виробничого навчання, яким встановлено посадовий оклад відповідно до 8‑го тарифного розряду – 1;
 • вихователів гуртожитку – 2.

Атестація в ліцеї проходить шляхом поетапного виконання запланованого: вивчення системи роботи педагогічних працівників через відвідування уроків  та позакласних заходів, у тому числі відкритих; через аналіз матеріалів ліцейного контролю; з’ясування рівня виконавчої та трудової дисципліни педагогічних працівників протягом атестаційного періоду  через ознайомлення з персональними доробками педагогів, представленими на обласних конкурсах протягом атестаційного періоду.

Педагогічний колектив ліцею знаходиться у постійному пошуку нових форм

та методів роботи з впровадження у навчальний процес нових педагогічних,

виробничих та інформаційних технологій, оновлення змісту професійної

 підготовки.

Одним із головних завдань ліцею є виконання плану регіонального замовлення та збереження контингенту.

2015р.план – 90 учнів, набрано 99 учнів

2016р. план – 106 учнів, набрано 111 учнів

2017р.план-106 учнів, набрано      76 учнів

Невиконання плану набору пов’язано із демографічною ситуацією в району, зменшення прохідного балу у вищі навчальні заклади.

На 1 січня 2018року  контингент ліцею становить – 207 учнів.

 За ці роки випущено:

2015р. –  104учнів;

2016р. – 64 учнів;

2017р. – 93 учні;

2018р. плануємо – 71 учень.

У 2015 -2016н.р. випустили 64 учні – 63 учні отримали дипломи, 1 учень свідоцтво кваліфікованого робітника.

Із них на 1.07.2016р працевлаштовано  37 випускників, будуть продовжувати навчання 6 учнів. Найкращий показник по працевлаштуванню з професії кухар – 91% з професії тракторист – машиніст с/г виробництва – 63%, електрозварник ручного зварювання 61%.

         За 2016 -2017 навчальний рік ми втратили 10 учнів, тоді як у 2015-2016році -13 учнів. Перехідний контингент склав 139 учнів.

Працевлаштування учнів у 2017 році:

 • кухарі – 22учні  із 29учнів (76%),
 • трактористи – 15 учнів із 26 учнів (58%) продовжують   навчання 4 учні,
 • слюсар з ремонту автомобілів – 17 із 24 учнів (71%),

Всі професії, за якими здійснюється підготовка робітничих кадрів, забезпечені кваліфікаційними та освітньо-кваліфікаційними характеристиками. Робочі навчальні плани і програми розроблені на основі Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах.

Розроблені пакети навчально-програмної документації.

Протягом 2015 – 2018 років велика увага приділялась підвищенню якості професійно-практичної підготовки учнів. Перед виходом груп на виробничу практику проводилась ретельна підготовка:

 • складалися і обговорювалися на засіданнях відповідних методичних комісій детальні програми передвипускної практики;
 • проводилися засідання педради з питань підготовки і проведення передвипускної практики та державної кваліфікаційної атестації, допуску до неї учнів;
 • на кожну навчальну групу видавалися відповідні накази «Про вихід учнів на виробничу практику»;
 • складалися графіки контролю за проходженням практики та виконанням пробних кваліфікаційних робіт.

Учнями в період виробничої практики велися щоденники, які контролювалися майстром виробничого навчання і керівником практики з метою виконання програми виробничої практики.

По закінченні практики учні виконували практичну кваліфікаційну роботу, яка наближена до умов підприємства і відповідала вимогам кваліфікаційної характеристики відповідного розряду.

Приділялася увага вивченню якості роботи, вдосконаленню умінь та навичок учнів під час проходження виробничої практики на виробництві. Майстри в/н відвідували підприємство, де проходять практику учні. Особлива увага зверталася на використання в роботі засобів індивідуального захисту і дотримання вимог охорони праці і техніки безпеки.

Щорічно, згідно з річним планом ліцею,  проводяться конкурси фахової майстерності з професії «Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування, тракторист – машиніст с/ виробництва категорії («А1», «А2», «В1»), «Кухар», «Слюсар з ремонту автомобілів», «Водій автотранспортних засобів».

Підсумком навчально-виробничого процесу в ліцеї є державна кваліфікаційна атестація, яка проводиться відповідно до листа МОН України «Про порядок закінчення навчального року, проведення державної кваліфікаційної та державної підсумкової атестації учнів ПТНЗ». Результати проведення державних кваліфікаційних атестацій занесені у протоколи встановленого зразка..Проведений аналіз ДКА у 2016 – 2017 н.р. свідчить, що успішність учнів складає 100%, якість – 82,7% .

Поряд з наданням професійної освіти педагогічний колектив ліцею проводить значну виховну роботу.

         Виховна робота  була  спрямована на проведення заходів  з формування національної свідомості, патріотичного, правового та екологічного виховання, духовної  та фізичної   досконалості, естетичної та трудової культури.

 Основними формами організації виховної роботи традиційно залишались виховні та інформаційні години, екскурсії, виставки, конкурси, фестивалі, відео та слайд презентації, тематичні дні, тижні, акції, флешмоби, зустрічі, робота з батьками, робота спортивних секцій, гуртків художньої самодіяльності,тощо.

На виконання плану заходів щодо реалізації обласної цільової Програми

з національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки в закладах освіти області, обласної програми «Молодь Чернігівщини» на 2016-2020 роки в ліцеї  розроблені та реалізуються відповідні  плани заходів.  Зустрічі з учасниками АТО,  день патріота  «Разом до патріотизму », хвилина патріотичної гідності «Небесна Сотня в нашій пам’яті живе», «Ми велика, єдина родина Україна» до Дня Соборності України,флешмоби «Вони тримають небо», «Моя вишивана Україна – європейська держава», «Малюємо Перемогу»; безстрокові акції «Відгукнись», «Ми разом» та інше, є свідченням  спрямованості роботи  на національне та патріотичне виховання учнівської молоді.

 Педагогічний колектив навчального закладу продовжував працювати над впровадженням  у навчально – виховний процес  проектних технологій. За звітний період успішно реалізовано та презентовано проект «Історія кохання»

(Герасименко Т.І.); продовжувалась робота над реалізацією проектів  «Школа шляхетних українок» (Брунець В.М.),  «Слава Україні! Героям слава!» (Гломозда Н.В.), «Квітуча Україна» (Єрко Г.М.), «Піар»(Ковальчук Л.В., Гломозда Н.В.).

       Питання виховної роботи обговорювались на засіданнях педагогічної ради ліцею:   «Використання інтернет – технологій у формуванні позитивного іміджу навчального закладу» (жовтень 2016р.), «Профілактика шкідливих звичок. Проблеми. Досвід. Перспективи»»(квітень 2017р.).

         Педагоги та учні ліцею брали активну участь в обласних та всеукраїнських конкурсах, фестивалях, акціях, презентаційних меседжах,  спартакіадах та турнірах, роботі обласної ради учнівського самоврядування,  віртуальних майстер – класах виховних ідей,  естафетах виховних  технологій, педагогічних практикумах та колах ідей , віртуальних виставках творчості та викликах –естафетах.

             На виконання  наказу  Управління освіти і науки № 221від  12.05.2016р. «Про проведення огляду-конкурсу виховної роботи «Діло майстра величає» серед педагогів та учнів професійно-технічних навчальних закладів області у 2016 – 2017 навчальному році»  протягом  жовтня пройшов внутрішньоліцейний конкурс професійної творчості   учнів та майстрів в/н  груп кухарів.

Переможці  першого етапу майстер  в/н Гринченко В.В. та учениця І курсу Страх Юлія  взяли участь   в обласному етапі  конкурсу. На підставі рішення журі, відповідно до наказу Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації №186 від 05.05.2017р. Гринченко В.В. та Страх Ю. стали лауреатами конкурсу  та нагороджені грамотами  НМЦ ПТО.

     З метою формування в учнівської молоді національно – патріотичного світогляду в процесі пізнавальної та творчої діяльності засобами декоративно – ужиткового мистецтва, на виконання наказу   Управління  освіти та науки Чернігівської ОДА №412   від 9.11.2016р. творча група  учнів   під керівництвом вихователя Брунець В.М. взяла участь в обласному  етапі Всеукраїнської краєзнавчо – патріотичної акції учнівської молоді «Від роду  до роду збережемо традиції народу», представивши краєзнавчо – дослідницьку роботу «Лялька-мотанка – це пам’ять поколінь». За результатами акції (наказ Управління освіти і науки Чернігівської ОДА №300  від 7.07.2017) творча група визнана лауреатами та нагороджена грамотою комунального позашкільного навчального закладу «Центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді».

     З метою збереження традицій, сприяння єдності і культурного відродження всього багатонаціонального українського народу, навчальний заклад взяв участь у  обласній віртуальній виставці  творчості «Вишита сорочка – генетичний код», представивши фотороботу «Третє покоління шанується».

      З метою популяризації навчального закладу у системі професійно-технічної освіти  Чернігівської області редакційний відділ  інформаційного агентства «ПРЕС-ЦЕНТР»  став активним дописувачем   on-line газети «Орбіта профтехосвіти», започаткованої НМЦ ПТО у січні 2017року, а також  учасником  обласних конкурсів, які проводились редакційним відділом on-line газети, а саме: фотоконкурсу «Весна починається з краси» та  на кращу титульну сторінку on-line газети НМЦ ПТО.

           У рамках гуманізації навчально-виховного процесу,  протягом року   зроблені акценти на таких аспектах, як: формування  сприятливого середовища для розвитку  особистості учнів, становлення та проявів їх індивідуальних особливостей.  Свідченням цієї роботи стали:  мистецькі фестивалі та свята, акції, робота РУС, тиждень  предметних олімпіад, а також  участь учнів у обласних та районних заходах,а саме:

 • обласному етапі Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика;
 • обласному літературному конкурсі імені Тараса Шевченка;
 • 34-ій обласній спартакіаді з шахів та настільного тенісу.

 Данюшин М., Папірний Є. –ІІ місце

  Рожок М., Силенко М.  – ІІ місце

 • участь збірної команди ліцею у 34 обласній Спартакіаді серед учнів ПТНЗ з волейболу, де серед десяти команд ліцей посів У місце;
 • участь у кубку Куликівського району серед молодіжних команд навчальних закладів з волейболу. Збірна команда ліцею посіла І місце;
 • участь у змаганнях з настільного тенісу в рамках відкритої першості Куликівської дитячо-юнацької спортивної школи Вікторія Клименко – І місце;
 • участь команди «Агроліцей -1» у командному молодіжному чемпіонаті Куликівського району з настільного тенісу сезону 2016-2017 навчального року Рожок Мирослав, Силенко Михайло – ІІ місце
 • у І –му турі молодіжного чемпіонату району з настільного тенісу серед навчальних закладів району Рожок М. , Силенко М. – І місце.

              Дирекцією Куликівського професійного аграрного ліцею належним чином проводиться робота  із забезпечення життєдіяльності  навчального закладу, це і забезпечення проведення навчального процесу, і підтримання матеріальної бази навчального закладу.

 В належному  технічному стані  підтримується навчальна техніка, яка використовується  для навчальної їзди  на трактородромі та автодромі.

    В Куликівському районі є дуже потужне  фермерське господарство «Колос», яке обробляє більше 10 тисяч гектарів землі, має в даний час новітню техніку. З даним господарством  навчальний заклад пов’язують тісні дружні стосунки. Виробниче навчання з оранки, дискування, посіву проводиться на новітній техніці.

 Із позабюджетних надходжень, для оновлення комп’ютерного класу, придбано 10 комп’ютерів на суму 80тис. гривень. Проведений ремонт спортивного залу на суму 150 тис. гривень,які були виділені з обласного бюджета.

  В навчальних майстернях проводився ремонт покрівлі, закуплено 35 листів ЮСБ  для утеплення вікон, зроблено ремонт воріт , створена  лабораторія ремонту сільськогосподарської техніки, лабораторія технічного обслуговування легкових автомобілів ( придбано лазерний стенд розвалу сходження коліс, підйомник, який дає  можливість діагностувати і проводити ремонт ходової частини та трансмісії легкових автомобілів, встановлено обладнання по шиномонтажу та  балансуванню коліс).

За звітний період оновлена матеріальна база кабінетів  української мови і літератури, ПДР, фізики, іноземної мови ( заміна лінолеуму, поверхні учнівських столів, придбання символіки, стендів і т.п.). На кожен кабінет витрачено   більше 10 тис.грн. Повністю оновлений методкабінет (40 тис. грн..)

 В гуртожитку ліцею проживає 155 учнів . Навчальним закладом постійно вживаються заходи щодо вдосконалення матеріальної бази гуртожитку, покращення житлово – побутових умов:  обладнані кімнати самопідготовки, побутові кімнати, кімнати для відпочинку та перегляду телепередач, приготування їжі, прання та  сушіння білизни, кімнати гігієни, душові кімнати.

Значна увага приділяється харчуванню учнів, які, за бажанням, можуть отримувати триразове або одноразове харчування.  Картоплю, капусту, моркву та інші овочі навчальний заклад вирощує самостійно. Фермерське господарство «Колос» забезпечує борошном, олією та м’ясопродуктами.

За 2016 -2018 роки ліцей мав більше одного мільйонів   гривень позабюджетних надходжень, що дало змогу забезпечити надійну роботу навчального закладу та підтримувати матеріально – технічну базу  на належному рівні.

 

2018-2019 н.р.